ZNAMY BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI!

W ZAKŁADCE: –WYNIKI– ORAZ NA  STRONIE INSTYTUTU TEATRALNEGO  MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYNIKAMI KONKURSU LATO W TEATRZE 2022

 

O konkursie

Program LATO W TEATRZE udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Każdy projekt ma charakter autonomiczny. Program przeznaczony jest dla ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze. Instruktorzy oddają głos dzieciom i młodzieży. W trakcie dwutygodniowych warsztatów są ich przewodnikami i opiekunami, którzy ułatwiają młodym znalezienie formy dla scenicznej wypowiedzi na bliskie im tematy.

CELE PROGRAMU:

  1. umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,

  2. wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,

  3. rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,

  4. szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność,  kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

Про конкурс

 

Програма «Літо в театрі» є доказом того, що театр може бути видом мистецтва, важливим для молоді. Кожен проєкт має автономний характер. Програма призначена для осередків, які запропонують авторську ідею двотижневих таборів або таборів із денним перебуванням театрального характеру. Тематику і форми мистецької діяльності, а також методи театральної роботи обирають спеціалісти, запрошені до співпраці заявниками, враховуючи потреби й зацікавлення учасників. Заняття можуть проводити штатні працівники установ, члени театральних колективів, аніматори культури, театральні інструктори, митці, студенти мистецьких вишів, а також музиканти чи журналісти. Інструктори дають можливість висловитися дітям і підліткам. Під час двотижневих майстер-класів вони є їхніми провідниками й опікунами, які допомагають молодим знайти форму для сценічного озвучення тем, які їх хвилюють.

 

ЦІЛІ ПРОГРАМИ:

1.      Надання можливості художнього висловлення дітям і підліткам.

2.      Підтримка суб’єктів, які хочуть розпочати діяльність у сфері аматорського театру або щось у ній змінити.

3.      Розвиток та творення мереж людей, заангажованих у театральну освіту.

4.      Розповсюдження ідей театральної педагогіки, таких як: інклюзивність, формування соціальних компетенцій учасників, творення простору для зустрічі різноманітних поглядів і досвідів.

MODUŁ LATO W TEATRZE +

W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze. Dokładna lista ośrodków znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Dzięki artystycznemu spotkaniu dwóch ośrodków, możliwa będzie wymiana doświadczeń między nimi. Wnioskodawca oraz partner przygotowują wspólnie zgłoszenie do projektu.

W wyniku spotkania przedstawicieli obu stron wypracowują temat oraz ramy działania, przygotowują wspólny budżet projektu. Wnioskodawca jest liderem projektu – składa wniosek w imieniu partnerstwa, otrzymuje ewentualne dofinansowanie i dysponuje nim w porozumieniu i w uzgodnieniu z partnerem oraz zajmuje się rozliczeniem projektu. Partner deleguje ze swoich współpracowników co najmniej dwie osoby, które biorą udział w całym przebiegu projektu. Zadaniem partnerstwa jest znalezienie miejsca w projekcie dla instytucji doświadczonej oraz mniej doświadczonej,  przekazywanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce, umożliwienie artystycznego spotkania dwóch ośrodków oraz przygotowanie partnera do samodzielnego złożenia wniosku w kolejnej edycji programu.

Program Lato w teatrze finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Budżet programu wynosi 1,5 mln złotych.