FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Kto może brać udział w programie Lato w teatrze?

programie mogą wziąć udział teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, których statut obejmuje realizację działań teatralnych. W programie mogą także brać udział jednostki współprowadzone przez MKiDN, jeśli głównym ich organizatorem jest jednostka samorządowa. Z programu wykluczone są jedynie tzw. Narodowe Instytucje Kultury. Ich spis znajduje się na stronie www.mkidn.gov.pl.

Czy Wnioskodawca, który ubiega się pierwszy raz o dotację, może złożyć wniosek w ramach modułu Lato w teatrze?

Wnioskodawca, który nigdy nie był beneficjentem programu, może wybrać jedną z dwóch możliwości: złożyć wniosek samodzielnie lub być partnerem organizacji lub instytucji, która od 2014 roku była trzykrotnym beneficjentem (wówczas nie składa wniosku samodzielnie i nie otrzymuje dotacji na swoje konto).

Ile wniosków może złożyć jeden Wnioskodawca?

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Jaki jest termin składania wniosków i jakie dokumenty dostarczamy do Instytutu Teatralnego?

W roku 2019 należy złożyć  prawidłowo wypełniony wniosek w wersji elektronicznej do 15 marca przez system WITKAC oraz najpóźniej tego dnia przesłać papierowe Potwierdzenie złożenia wniosku na adres Instytutu Teatralnego (zawsze decyduje data stempla pocztowego).


Dlaczego trzeba organizować półkolonie bądź kolonie?

W związku z nowymi przepisami, każdą zorganizowaną formę wypoczynku letniego należy zgłosić do kuratorium oświaty, przyjmuje ona wtedy nazwę półkolonii bądź kolonii (jeżeli uczestnicy wyjeżdżają z miejsca zamieszkania).

Czy konieczne jest zapewnienie opieki medycznej i pedagogicznej?

W związku z nowymi przepisami konieczne jest zapewnienie opieki medycznej i pedagogicznej (w tym opiekunowie oraz kierownik wypoczynku).  Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne kuratoria oświaty.

Czy Wnioskodawca powinien ubezpieczyć wydarzenie?

Tak, uczestnicy projektu powinni być ubezpieczeni. Brak ubezpieczenia wiąże się z obniżeniem puntacji w organizacyjnej ocenie wniosku. Jednocześnie przypominamy, że środki na ten cel nie mogą pochodzić z dofinansowania Lata w teatrze.

Jakie koszty może pokrywać dotacja z programu, a jakie należy pokryć z wkładu własnego?

Szczegłówe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Lato w teatrze. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakich kosztów nie może pokrywać dotacja z programu?

Dotacją nie mogą być objęte koszty zakupu środków trwałych (w tym sprzętu: np. aparatury kontrolnej i sterującej światłem oraz dźwiękiem, reflektorów, głośników, wzmacniaczy, mikserów, narzędzi) oraz koszty remontu, przeróbek i wyposażenia sali widowiskowej oraz sceny. Dotacja nie może być przeznaczona na wynajem przestrzeni, zakup paliwa i produkcję gadżetów promocyjnych.

Jaka jest proporcja wkładu własnego do dotacji?

Obowiązkowy wkład własny to minimum 10% wartości całego projektu. Brak wkładu własnego w wysokości 10 % uniemożliwa złożenie wniosku w systemie WITKAC. Wkład własny powinien być wkładem finansowym -   musi mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej beneficjenta.

Co oznacza, że wkład własny powinien mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej?

Wkład własny, który został umieszczony w preliminarzu kosztów, musi mieć umocowanie w dokumentacji projektu - na podstawie rachunków, faktur, ale również umów barterowych lub sponsorskich, podających dokładną kwotę świadczeń

Czy Wnioskodawca może zmienić wysokość wynagrodzeń zawartą w tabeli honorariów?

Nie, zmiana wysokości wynagrodzeń nie jest możliwa i wiąże się z obniżeniem punktacji w organizacyjnej ocenie wniosku.

Czy Wnioskodawca może pokrywać wynagrodzenia swoich pracowników etatowych?

W ramach dotacji nie można finansować części etatu, w ramach którego byłaby wykonywana praca dotycząca Lata w teatrze. Z zatrudnionym na etat pracownikiem należy podpisać osobną umowę, która byłaby finansowana z dotacji Lata w teatrze.

Kto podpisuje umowy z artystami, pracownikami technicznymi, opiekunami?

Wszelkie umowy podpisuje beneficjent.

Jak zostaną przekazane pieniądze beneficjentom?

Pieniądze zostaną wysłane przelewem na konto beneficjenta na podstawie umowy zawartej z Instytutem Teatralnym na miesiąc przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Czy po otrzymaniu dotacji udział w Szkole Pedagogów Teatru jest obowiązkowy?

Tak, udział beneficentów w Szkole Pedagogów Teatru jest obwiązkowy, a odmowa uczestnictwa w warsztatach wiąże się z cofnięciem dotacji na realizację projektu. 

Kiedy powinien się odbyć pokaz efektów pracy?

Pokaz powinien się odbyć najwcześniej w 12 dniu warsztatów. 

Na czym polega rozliczenie projektu?

Rozliczenie projektu polega na uzupełnieniu w systemie Witkac sprawozdania z realizacji projektu i przesłaniu potwierdzenia złozenia sprawozdania wraz z dokumentacją filmową i fotograficzną projektu. 

Co należy do dokumentacji projektu?

Dokumentacja projektu składa się z: dokumentacji fotograficznej i filmowej warsztatów oraz rejestracji spektaklu, a także linków/zdjęć do artykułów prasowych i materiałów promocyjnych projektu.

Kto może przygotowywać dokumentację filmową?

Dokumentacja filmowa lub fotograficzna może być realizowana w postaci usługi (firma) lub przez osobę fizyczną (umowa o dzieło). Dokumentację filmową i foto może również przygotować ta sama osoba.

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.