O programie

Program Lato w teatrze powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Podczas pierwszych edycji wybrane teatry były zapraszane do zorganizowania dwutygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ze względu na rosnącą popularność programu szybko przeobraził się on w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które chciałyby w okresie letnich wakacji zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem. Powołany specjalnie w tym celu Zespół Sterujący wybiera najciekawsze ze zgłoszonych projektów, które otrzymują dofinansowanie na realizację. Wynosi ono maksymalnie 40 000 złotych.

W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy od 2015 roku realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze, by przygotować ją do samodzielnego aplikowania w kolejnych latach.

Dodatkowo, w ramach programu organizowane są objazdy spektakli prezentowanych w namiocie cyrkowym w małych miejscowościach w Polsce.  Towarzyszą im działania edukacyjne dla dzieci oraz warsztaty dla pracowników ośrodków kultury.  Od początku projektu namiotowego przy organizacji pokazów nawiązujemy  współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury, a od roku 2016 zachęcamy partnerów do tworzenia regionalnych sieci współpracy, wspierając rozwój kadr kultury w całej Polsce.

Jednym z ważniejszych i stałych elementów Lata w teatrze jest ewaluacja, która służy przede wszystkim udoskonalaniu programu oraz jeszcze lepszemu dostosowaniu go do potrzeb realizatorów i młodych uczestników, a także pomaga w zaplanowaniu szkoleń dla beneficjentów, które przeprowadzamy w ciągu pod hasłem Szkoła Pedagogów Teatru. Szkolenia kierujemy do wnioskodawców i beneficjentów programu Lato w teatrze oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się działalnością edukacyjną, zachęcając do poszerzania swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące elementów składowych programu znajdują się na poświęconych im podstronach. Zachęcamy do lektury.

Program Lato w teatrze jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W 2022 roku odbywa się jego jubileuszowa 15. edycja.

Про програму      

Програма «Літо в театрі» була  започаткована 2008 року у відповідь на потребу пожвавлення дільності театрів у період літніх канікул. Під час перших років реалізації програми вибраним театрам пропонувалося організувати двотижневі майстер-класи для дітей та підлітків. З огляду на дедалі більшу популярність програми вона швидко перетворилася на грантовий конкурс, призначений для  театрів, муніципальних культурних установ та громадських організацій – осередків, які хотіли б у період літніх канікул організувати театральні майстер-класи для дітей та підлітків, завершені показом вистави. Спеціально з цією метою було засновано Керівну раду, що обирає найцікавіші з запропонованих проєктів, які отримують додаткове фінансування на реалізацію своєї заявки. Його сума становить максимум 40 000 злотих.

 

У програмі виділено модуль Літо в театрі +, призначений для бенефіціарів, які від 2015 року реалізували проєкт принаймні тричі. Ми запрошуємо осередки з досвідом готувати проєкти — заявки на двотижневі  майстер-класи, табори, табори з денним перебуванням для дітей та підлітків, які проводяться під час канікул у співпраці з партнерською установою або організацією, що досі не брала участі у «Літі в театрі», аби підготувати її до самостійного подання заявки в наступних роках.

 

Крім того, у рамках програми організовуються виїзні спектаклі, які показуються у цирковому наметі в невеликих населених пунктах Польщі. Вони супроводжуються навчальними заходами для дітей та майстер-класами для працівників культурних установ. Від початку наметового проєкту при організації показів ми налагоджуємо співпрацю з місцевими культурними осередками, а від 2016 року заохочуємо партнерів до створення регіональних мереж співпраці, підтримуючи розвиток кадрів культури у всій Польщі.

Одним із найважливіших і постійних елементів «Літа в театрі» є оцінювання, яке служить передовсім удосконаленню програми та ще кращому пристосуванню її до потреб виконавців і молодих учасників, а також допомагає запланувати курси підвищення кваліфікації для бенефіціарів, які ми проводимо під гаслом Школа театральних педагогів. Курси призначені для тих, хто готує заявки і реалізовує проєкти в рамках програми «Літо в театрі», а також працівників установ і організацій, які ведуть навчальну діяльність, заохочуючи їх підвищувати свої компетенції та здобувати новий досвід.

Детальніша інформація про складові елементи програми міститься на присвячених їм підсторінках. Запрошуємо ознайомитися з ними.

Програма «Літо в театрі» реалізовується за кошти Міністерства культури і національної спадщини. У 2022 році проходить її 15-й, ювілейний випуск.